sk en
Vyhľadávanie
V ponuke je 238 nehnuteľností.

Vítame Vás vo svete nehnuteľností  R1reality.

Našim hlavným cielom je poskytovať profesionálne realitné služby

pri predaji, prenájme, kúpe nehnuteľností.

Vaša nehnuteľnosť bude prezentovaná a predávaná na celom území Slovenska a v zahraničí a to prostredníctvom

všetkých dôležitých realitných webových portálov (ihneď po obhliadke nehnuteľnosti), exkluzívne na weboch www.r1reality, www.r1nehnuteľnosti, www.d1nehnuteľnosť.sk novinách a reklamách.

Taktiež budú pre Vás pracovať certifikovaný ministerstvom školstva odborný realitný makléri

(certifikovaný Slovenskou realitnou akadémiou SORA). Pracovať aktívne, t.j. hľadať pre Vás

potenciálneho kupca Vašej nehnuteľnosti.

Ušetrite peniaze a zverte nehnuteľnosť Vašemu predajcovi a predajte

nehnuteľnosť prostredníctvom VIP realitného servisu R1reality k Vašej spokojnosti.

Dôvera, diskrétnosť, spokojnosť a práca pre Vás sú hlavné piliere spolupráce s Vami.

 

 

Ponúkame Vám naše služby:

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (byty, domy, pozemky, polyfunkčné

objekty, kancelárske priestory, obchodné priestory....).

 • komplexné administratívno realitné služby a zabezpečenie právneho servisu spojeného s

prevodom nehnuteľností (pre klientov realitnej kancelárie zadarmo)

 • administratívne služby pri prevode členských práv k družstevným bytom

 • vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv, zmlúv na prenájom nehnuteľností, návrhov na vklad na

katastrálne úrady..... .

 • zabezpečenie listov vlastníctva a snímkov z katastrálnej mapy

 • zabezpečenie vyhotovenia znaleckých posudkov na nehnuteľnosti

 • zabezpečenie geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemku

 • sučinosť v spolupráci so stavebnými sporiteľňami a bankovými inštitúciami

   súčinosť v spolupráci pri príjmaní hypotekárneho úveru

 • zadarmo zaradenie nehnuteľnosti do ponuky na našej web stránke www.r1reality.sk a vo viac ako

50 realitných webových portáloch

 • inzerciu prostredníctvom reklamných plôch, banerov a iných realitných odborných, obchodných a

predajných médií v oblasti predaja a nákupu nehnuteľností na Slovensku.

V prípade akýchkoľvek otázok naváhajte a kontaktujte R1reality

Sme tu pre Vás

R1reality ....cesta k novému bývaniu

 

O nás 

Radi by sme Vám predstavili základné pravidlá ponúkanej služby R1reality tímu.

(1) R1reality vykonáva svoje služby čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Realitný poradca R1 vystupuje vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.

(2) Realitný poradca R1 sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.

(3) Realitný poradca R1 je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa stará o svoje vzdelávanie.

(4) Realitný poradca R1 pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov pred vlastnými záujmami.

(5) Realitný poradca R1 poskytuje služby v oblastiach, ktoré je schopný po odbornej stránke uskutočniť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom alebo ich zabezpečiť prostredníctvom odborne zdatnej osoby.

(6) Realitný poradca R1 je povinný na svojom profile na realitnom portáli www.realis.sk uvádzať pravdivé a aktuálne informácie a nevyužívať svoj profil na prezentovanie inej osoby (fyzickej alebo právnickej, aj keď by bol jej spoločníkom, členom alebo konateľom), rovnako svoj profil nevyužívať na prezentovanie obchodnej značky alebo ponuky nehnuteľností iných osôb. Podmienky korektného využívania portálu www.realis.sk a www.sora.sk upravuje smernica SORA.

(7) Realitný poradca R1 je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a smernice  vydané Slovenskou realitnou akadémiou

Poradenstvo

Notárska úshova / poplatky

Notárska úschova sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. Peňažné prostriedky sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. Peňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

Pri uschovávaní peňažných prostriedkov sa spisuje notárska zápisnica, v ktorej sú uvedené presné podmienky, ako má notár pri vydaní peňazí z notárskej úschovy postupovať. Tieto podmienky bývajú spravidla rozdelené do dvoch skupín:

 • skupina obsahuje podmienky, za ktorých je notár povinný vydať predmet notárskej úschovy (teda kúpnu cenu) do rúk predávajúceho. Týmito podmienkami býva spravidla list vlastníctva, na ktorom je ako vlastník nehnuteľnosti vedený kupujúci a/alebo rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu
 • skupina obsahuje podmienky, za ktorých je notár povinný vydať predmet notárskej úschovy späť kupujúcemu. Ide spravidla o prípady, kedy príslušná správa katastra odmietne vykonať zápis do katastra nehnuteľností, resp. o prípady, kedy kupujúci v stanovenej lehote podmienky uvedené v prvej skupine nesplní.

Pokiaľ ide o poplaky (odmenu) notára za notársku úschovu peňazí, táto sa vypočítava podľa vyhl. č. 31/1993 Z.z.

Výška peňažnej úschovy Odmena notára:
ak suma úschovy je do 3 319, 39 eura 23,24 €
ak suma úschovy je nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura (vrátane) 49, 79 €
ak suma úschovy je nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura (vrátane) 99, 58 €
ak suma úschovy je nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura (vrátane) 165, 97 €
ak suma úschovy je nad 331 939, 19 eura 331,94 €

K sume treba pripočítať DPH (20 %), keďže veľká väčšina notárov sú platcami DPH.

Zoznam notárov a kontaktné údaje na nich nájdete na stránke www.notar.sk. Na spísanie notárskej zápisnice o prevzatí peňazí do úschovy je potrebné sa vopred telefonicky u notára objednať

Cena za overenie jedného podpisu je 2,87 EUR (vrátane DPH)

 

Faktory ovplyvňujúce cenu nehnuteľnosti:

Všeobecné:
•    lokalita – atraktivita podľa polohy obce, mestskej časti, štvrte, ulice...
•    poloha nehnuteľnosti - poschodie, výhľad, svetlosť, rovinatý pozemok ...
•    dostupnosť denných aktivít – práca, záujmy, a pod.
•    úroveň hluku
•    množstvo zelene, životné prostredie
•    dopravné napojenie
•    občianska vybavenosť v blízkom okolí
•    bezpečnosť
•    sociálna úroveň obyvateľstva
•    inžinierske siete - voda, plyn, kanalizácia, verejné osvetlenie  
•    konštrukcia a stavebné materiály
•    zateplenie objektu
•    nadštandardné prvky (klimatizácia a pod.)
•    dispozičné riešenie nehnuteľnosti

Negatívne faktory vplývajúce na cenu nehnuteľnosti:

Byty
•    poloha na prízemí, zv. prízemí, najvyššom poschodí
•    poloha na vyššom poschodí v bytovom dome bez výťahu
•    nižšia bytová kategória
•    stav bytového domu, spoločných priestorov a zariadení
•    vek bytu a domu
•    nie je balkón, loggia, terasa, pivnica
•    nižšia sociálna úroveň obyvateľstva v bytovom dome alebo v blízkom okolí
•    orientácia na rušnú komunikáciu - frekventovaná križovatka, diaľnica, kruhový objazd, vlaková trať, priemyselná zóna, atď.

Ostatné
•    právne vady (ťarchy, existujúci nájomný vzťah a pod.)
•    narušená konštrukcia a statika objektu
•    dostupnosť v zime (cesta)
•    nevyhovujúce dopravné spojenie
•    tepelne nezaizolovaný resp. zatekajúci objekt
•    riziko záplav
•    pozemok - severný svah, nepravidelný tvar
•    pozemok pod nehnuteľnosťou je vo vlastníctve inej osoby
•    nevyhovujúce alebo neexistujúce inžinierske siete
•    nevyhovujúci susedia

Najčastejšie nástroje pre odhad ponukovej ceny sú ( Odporúča R1reality ):

•    analýza cien porovnateľných nehnuteľností v okolí
•    ocenenie nehnuteľnosti profesionálnym znalcom
•    cenové mapy na realitných portáloch
•    pôvodná nadobúdacia hodnota nehnuteľnosti
•    zhodnotenie rekonštrukciou
•    ďalšie investície  do nehnuteľnosti – zemné práce, stavebné úpravy a pod.
•    celková nálada na realitnom trhu
•    sezóna (najvhodnejšie je začať s predajom na jar alebo na jeseň)

 

Platenie dane pri predaji nehnuteľnosti. Novela s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k zrušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Na nehnuteľnosti nadobudnuté pred účinnosťou tejto novely (t.j. pred 1.1.2011) sa ale vzťahovať nebude. Ak ste teda nehnuteľnosť nadobudli pred 1. januárom 2011, predáte ju so ziskom po 1.1.2011 a mali ste v nej zároveň trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom, budete od dane z príjmu oslobodený.

Nezmenené ostalo oslobodenie od platenia dane v prípade, ak predávanú nehnuteľnosť vlastníte aspoň 5 rokov pred predajom.

Ak je príjem od zdanenia oslobodený, nie je potrebné uvádzať ho ani do daňového priznania, ani ho osobitne oznamovať daňovému úradu.

Z čoho sa platí daň ?

Daň sa platí z rozdielu. Ak nesplníte ani jednu z podmienok oslobodenia, príjem z predaja nehnuteľnosti ste povinný zdaniť. Daň vo výške 19% zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel (na stratu sa neprihliada). Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou, odmenu znalca, advokáta, províziu realitnej kancelárie a pod.).

Príklad 1:

Dňa 4. 1. 2011 kúpite byt za 100 tis. €. Zrekonštruujete ho za 5 tis. € a po 3 rokoch ho predáte za 120 tis. €. V byte máte po celý čas (3 roky) trvalý pobyt.

Zaplatíte daň?

Áno. Daň zaplatíte vo výške 2850 €, čomu zodpovedá 19 ℅ zo sumy 15.000 € (120.000 – 100.000 - 5000).

Príklad 2:

Dňa 28. 12. 2010 nadobudnete do vlastníctva byt. V byte si nahlásite trvalý pobyt a po 3 rokoch byt so ziskom predáte. Budete musieť zaplatiť daň?

Nie, bude sa na Vás vzťahovať oslobodenie od dane. Bude sa postupovať podľa režimu zdaňovania účinného k 31.12.2010, kedy bol predaj od dane oslobodený [ak ste v nehnuteľnosti mali trvalý pobyt min. 2 roky pred predajom (§ 52j ods. 2 cit. zákona) ].

Viac na stránke www.realis.sk

Ponúkame služby naviac: Inžinierska činnosť

V oblasti environmentálneho poradenstva vypracujeme špeciálne hydrogeologické posudky, štúdie, či expertízy:

 • pre účely úspešného schvaľovacieho procesu Vášho zámeru vypracujeme žiadosti, koncipované na základe realizácie hydrogeologického zisťovania
 • pre účely vodoprávneho konania na získanie povolenia na osobitné užívanie vôd, povolenia na vodné stavby, súhlasu alebo vyjadrenia k zámeru stavby od orgánu štátnej vodnej správy vypracujeme:
  • posudky pre povolenie k nakladaniu s vodami (odber a iné využívanie podzemných vôd, vypúšťanie odpadových vôd a pod.)
  • posudky pre povolenie ku zriadeniu, zmenám či zrušeniu vodohospodárskych diel (napr. studne)
  • posudky pre udelenie súhlasu ku stavbám, zariadeniam príp. činnostiam podľa vodného zákona
 • posudky pre stavebné povolenie – posúdenie vsakovania vôd
 • posúdenie možných stretov záujmov vzhľadom k ochrane zdrojov vôd
 • špeciálne posudky v súvislosti s vymáhaním náhrady ujmy za ochranné pásma vôd
 • štúdie na zabezpečenie zdroja vody pre obecný vodovod, plniareň  či rekreačné účely
 • štúdie efektívnosti a optimalizácia využitia existujúcich vodných zdrojov
 • štúdie vplyvov antropogénnych zásahov na režim podzemných vôd a pod.

Cena posudkov sa odvíja od rozsahu posudzovaného zámeru a charakteru územnej ochrany danej lokality, t.j. s ohľadom na posúdenie váhy rizika ohrozenia podzemných vôd.

Príklady:

K vydaniu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd požaduje orgán štátnej vodnej správy vykonať tzv.predchádzajúce zisťovanie, ktoré zabezpečuje žiadateľ o vydanie povolenia na svoj náklad. Účelom predchádzajúceho zisťovania je preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v príslušnej oblasti, s cieľom zhodnotenia možných rizík znečistenia podzemných vôd.  V prípade, že ide o posudzovanie  vplyvu jednoduchých stavieb v známych podmienkach, v lokalite s nízkym stupňom ochrany (mimo ochranných pásiem zdrojov vôd) vypracujeme odborné posúdenie.

V prípade, že predmetom posudzovania sú zámery väčšieho rozsahu (vrtné práce, čerpacie práce, banská činnosť alebo činnosť vykonávaná banským spôsobom,..), ako aj v prípade  zistenia vážnych stretov záujmov z hľadiska ochrany vôd sa cena odborného posúdenia adekvátne navyšuje, odrážajúc vynaložené náklady na podrobné mapovanie, zisťovanie údajov z predchádzajúcich prieskumov, zabezpečenie stanovísk dotknutých subjektov a.i. V takých prípadoch vypracujeme odborné posúdenie.

Špeciálnou oblasťou je poradenská  a odborná inžinierska činnosť, ktorej cieľom je posúdenie nároku na majetkovú ujmu za obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných minerálych zdrojov. Keďže ide o špecifickú problematiku, vyžadujúcu multidisciplinárny prístup celého tímu odborníkov, pričom výsledok posudzovania slúži na účelné dokazovanie v súdnych procesoch a má priamy vplyv na výšku požadovaných - nemalých finančných obnosov, cena týchto posudkov je individuálna. Radi Vám promtne vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku.

 
 
 

 

© 2013 R1reality. Všetky práva vyhradené/All Rights Reserved.

 

 

 

 

Zoznam
nehnuteľností
Zahraničie

Novinky
a aktuality

Ponuka práce ! pozícia R1realitný maklér ! Uvažujete nad prácou R1realitný maklér? Napíšte na praca-ZVNC-r1reality.sk Práca R1reality
Vykúpime od Vás byt okamžite ! Rýchli predaj ! Peniaze hneď ! Vykúpime od Vás byt okamžite ! Rýchli predaj ! Peniaze hneď !
Disponujeme najväčším zoznamom aktuálnych záujemcov o kúpu nehnutľnosti / Klienti ktorý chcú kúpiť DOM/BYT/POZEMOK !!!!! Novinka
Nové exkluzívne WEBY R1reality Vaše nehnuteľnosti budú prezentované na predaj na všetkých najlepších realitných Slovenských...
Najlepší realitný maklér Tu nájdete tých najlepších realitných maklérov na ktorých sa môžete spolahnúť pri nákupe,...